• Organizatorem szkoleń, warsztatów, eventów i kursów jest EduNutrica.pl Adam Grdeń z siedzibą w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin.
  • 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie pełnej wpłaty na wskazane przez Organizatora konto bankowe lub dokonanie płatności online.
  • 2. Brak dokonania wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
  • 3. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, organizator zobowiązuje się do stworzenia listy rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia, osoby na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o zwolnionym miejscu.
  • 4. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunek oraz dostęp do ciepłych i zimnych napojów. W przypadku stosowania przez uczestnika diety leczniczej/alternatywnej należy ten fakt zgłosić podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego.
  • 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia. Po tym czasie Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu 3 dni przed jego realizacją wpłata dokonana na poczet szkolenia nie podlega zwrotowi.
  • 6. Rezygnując z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do Organizatora.
  • 7. Uczestnik może przekazać rezerwację swojego miejsca innej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
  • 8. Brak obecności uczestnika na szkoleniu nie pozwala Uczestnikowi na uzyskanie przez niego certyfikatu.
  • 9. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie.
  • 10. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook, należących do Organizatora szkolenia.
  • 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego
  • 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu, wówczas gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, tj. 35 osób. Uczestnicy szkolenia zostaną niezwłocznie poinformowani o rodzaju podjętej decyzji przez organizatorów drogą elektroniczną.
  • 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w danym mieście. W takim przypadku każdy uczestnik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
  • 14. Organizator oraz wykładowca prowadzący szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia.
  • 15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca szkolenia.
  • 16. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe
  • 17. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody organizatora. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej Uczestnikom szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.
  • 18. Status "student" dotyczy uczestników studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich którzy nie ukończyli 26 roku życia. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając kopię dokumentu potwierdzającego dany status nie później niż w dniu dokonania przelewu na rachunek organizatora.
  • 19. Status "doktorant" dotyczy uczestników studiów doktoranckich do 30 roku życia. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając kopię dokumentu potwierdzającego dany status nie później niż w dniu dokonania przelewu na rachunek organizatora
  • 20. Status "stały kursant” dotyczy uczestników, którzy wzięli udział co najmniej w 3 szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Organizatora szkoleń.
  • 21. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentów poświadczających status danej osoby (patrz pkt 18,19,20) w dniu szkolenia.
  • 22. Podczas szkolenia zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających rejestrację szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.
  • 23. Zarejestrowanie się na szkolenie za pomocą formularza rejestracyjnego jest tożsame z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2018r.

  POWRÓĆ DO ZAPISÓW